ถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง "การทำเยื่อกระดาษจากฟางข้าวอย่างง่าย" ให้แก่ตำบลงิ้ว อ.เทิง จ.เชียงราย

Categories: sci-ข่าววิจัย

เมื่อวันที่ 24-25 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยวัสดุนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (Center of Innovative Materials for Sustainability, iMats) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดยท่านคณบดี ผศ.ดร. อุไรวรรณ อินต๊ะถา ทีมวิจัย พร้อมด้วยทีมงานนักศึกษาในหลักสูตรนวัตกรรมวัสดุ ได้ไปสาธิตและถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง "การทำเยื่อกระดาษจากฟางข้าวอย่างง่าย" โดยกระบวนการที่ใช้สารเคมีต่ำ เพื่อสร้างการตระหนักรู้ด้านการแปรรูปวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จัดให้กับชุมชน ต.งิ้ว อ.เทิง จ.เชียงราย ภายหลังจากกิจกรรมเสร็จสิ้น ทางทีมงานได้มอบวัสดุอุปกรณ์ครบชุดไว้ให้กับชุมชน เพื่อสร้างหน่วยการเรียนรู้ ขยายผล และส่งเสริมให้เกิดการดำเนินงานต่อเนื่องได้จริง

กิจกรรมนี้เกิดขึ้นภายใต้โครงการ Waste to Wealth: Tackling the agricultural wastes in Thailand to make fully recyclable packaging ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก British Council และ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (Newton Fund Institutional Links 2021)

#SustainableMaterials #WastetoWealth #SCi•MFU #iMatS•MFU #QMUL

 |   |  498