First day of Laboratory

Categories: sci-ข่าวประชาสัมพันธ์

First day of Laboratory

วันแรกในการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนห้องเรียน (Science-Maths English Program) โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม โครงการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย (MFU Pre-University) ณ อาคารปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ บรรยากาศเต็มไปด้วยความสดใสและสนุกสนาน อัดแน่นไปด้วยความรู้ที่คณาจารย์มอบให้อย่างเต็มที่

 |   |  293