รางวัล MFU INNO PRIZE 2020 ในสาขา "Best Innovative Office"

Category: sci-ข่าวความภาคภูมิใจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ อินต๊ะถา คณบดี ได้รับโล่เกียรติคุณจาก
รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่ได้มอบรางวัล MFU INNO PRIZE 2020 ในสาขา "Best Innovative Office" ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่หน่วยงานที่มีความโดดเด่นด้านการพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมในการพัฒนาหน่วยงานและการส่งเสริมให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ โดยมีความร่วมมือกับสถาบันวิจัยและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

ขอขอบพระคุณค่ะ

| writer Praifon Noppawong | อ่านข่าวทั้งหมด 78 ครั้ง