อบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางวิทยาศาสตร์

Category: sci-ข่าวเกี่ยวกับหลักสูตร

ในวันจันทร์ ที่ 21 กันยายน 2563 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางวิทยาศาสตร์
โดยให้ความรู้กับคณาจารย์เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางออนไลน์และรองรับการเรียนการสอนแบบ Blended Learning ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ในกิจกรรมย่อยคณาจารย์ได้เรียนรู้
1) การใช้ Microsoft team ในการจัดการเรียนการสอน โดยวิทยากร ผศ.ดร.ชุลีพร ถนอมศิลป์
2) การใช้เครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนและการประกาศคะแนนสอบแบบบุคคล โดยวิทยากร ผศ.ดร.รุ่งโรจน์ นิลทอง
3) การใช้ Facebook Live สำหรับการเรียนการสอนในชั้นเรียนที่มีนักศึกษามากกว่าจำนวนที่ Google Meet และ Zoom รองรับได้
โดยวิทยากร ผศ.ดร.ณัฐยา ต๊ะวิไชย
บรรยากาศในการอบรมเต็มไปด้วยความสนุกสนานและได้รับความรู้มากมายที่สามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอนได้ต่อไป

| writer Praifon Noppawong | อ่านข่าวทั้งหมด 271 ครั้ง