การอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การนำนวัตกรรมจากงานวิจัยสู่การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้โครงการบ่มเพาะนวัตกร

Category: sci-ข่าวเกี่ยวกับหลักสูตร

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ในการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การนำนวัตกรรมจากงานวิจัยสู่การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้โครงการบ่มเพาะนวัตกร สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ระหว่างวันที่ 19 – 21 สิงหาคม 2563 ณ ห้องพวงชมพู-พู่ระหง อาคาร E-Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

การอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมทั้งคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้เรียนรู้เรื่องการจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญากับงานวิจัย เทคนิคและกลยุทธ์ในการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร อีกทั้งยังได้ลงมือฝึกปฏิบัติการยกร่างคำขอรับสิทธิบัตรอีกด้วย

 

| writer Praifon Noppawong | อ่านข่าวทั้งหมด 236 ครั้ง