กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การขอตำแหน่งทางวิชาการ

Category: sci-ข่าวเกี่ยวกับหลักสูตร

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ อินต๊ะถา คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และ รศ.ดร.สุรัตน์ละภูเขียว อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ โดยมีคณาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เข้าร่วม ณ ห้องรับรอง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ โดยบรรยาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง

| writer Praifon Noppawong | อ่านข่าวทั้งหมด 74 ครั้ง