ขอแสดงความยินดีกับผศ.ดร.อัจฉราวดี แผนสนิท

Category: sci-ข่าวความภาคภูมิใจ

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.อัจฉราวดี แผนสนิท ที่ได้รับการแต่งให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีวเคมี (Biochemistry) อนุสาขาวิชาเคมีชีววิทยา (Chemical Biology) สํานักวิชาวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

| writer Praifon Noppawong | อ่านข่าวทั้งหมด 307 ครั้ง