สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ วิพากษ์หลักสูตรในระดับปริญญาตรี

Category: sci-ข่าวเกี่ยวกับหลักสูตร

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้จัดการวิพากษ์หลักสูตรในระดับปริญญาตรี โดย ผศ.ดร. อุไรวรรณ อินต๊ะถา คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นประธาน ทั้งนี้การวิพากษ์หลักสูตรได้จัดขึ้นเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นสำหรับการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้มีความทันสมัย และตอบโจทย์ความต้องการของตลาดงานสำหรับบัณฑิตป.ตรีทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพในอนาคต

โดยในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาวิพากษ์หลักสูตร ซึ่งประกอบไปด้วย
1. รศ.ดร.ธีระชัย ธนานันต์ จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. ดร.จันทร์เจ้า ล้อทองพาณิชย์ จากศูนย์ความเป็นเลิศทางงานวิจัยสเต็มเซลล์ของศิริราช
3. คุณเสฐียรพงษ์ แก้วสด จากบริษัท คอมโพสท์ ยูอิ จำกัด

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ให้เกียรติมาให้ข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์สำหรับการปรับหลักสูตรเป็นอย่างยิ่ง

| writer Praifon Noppawong | อ่านข่าวทั้งหมด 330 ครั้ง