ศาสตราจารย์อาคันตุกะ จาก Department of Biomedical sciences, University of Antwerp, Belgium

Category: sci-ข่าวเกี่ยวกับหลักสูตร

ศาสตราจารย์อาคันตุกะ จาก Department of Biomedical sciences, University of Antwerp, Belgium
สาขาวิชาเคมีประยุกต์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก Prof. Dr. Wim Vanden Berghe อาจารย์จาก Laboratory of Protein Chemistry, Proteomics & Epigenetic Signaling, Department of Biomedical sciences, University of Antwerp ประเทศเบลเยี่ยม มาเป็นศาสตราจารย์อาคันตุกะ ระหว่าง 24 กุมภาพันธ์ - 8 มีนาคม 2562 โดย Prof. Dr. Wim ได้ร่วมสอนในรายวิชา Bioassay Methods และให้คำปรึกษาในทำงานวิจัยแก่นักศึกษารวมถึงคณาจารย์ประจำสำนักวิทยาศาสตร์เป็นอย่างดี ตลอดจนช่วยสร้างแนวคิดที่จะดำเนินการวิจัยที่เป็นประโยชน์ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้มีการสร้างความเชื่อมโยงงานวิจัย นอกจากนี้ Prof. Dr. Wim บรรยายพิเศษในหัวข้อ Epigenetic sensitisation of drug resistant cancers by the electrophilic steroid withaferin A ซึ่งการบรรยายดังกล่าวเป็นการค้นพบสารผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ withaferin A จากต้น Withania somnifera ที่มีศักยภาพในการยับยั้งเซลล์มะเร็ง ซึ่งเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้นักศึกษาและคณาจารย์ประจำสำนักวิทยาศาสตร์ ในด้านการต่อยอดงานวิจัยในอนาคตได้เป็นอย่างดี

| writer Praifon Noppawong | อ่านข่าวทั้งหมด 138 ครั้ง