ดร. มัสลิน นาคไพจิตร จากภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Category: sci-ข่าวเกี่ยวกับหลักสูตร

Dr. Massalin Nakphaichit from the Department of Biotechnology, Faculty of Agro-Industry, Kasetsart University, an honorary guest of the Bioscience Program, School of Science, gave a talk on the topic "Formulating synbiotics for improved gut microbiome" on March 8, 2019. The talk greatly received attention from students and faculty members, which provided knowledge about synbiotics and the importance of it to our bodies. In addition, Dr. Massalin also discussed the possibility of research collaboration with Dr. Siam Popluechai, head of the Gut Microbiome Research Group, to extend and expand the scope of research in the future.

ดร. มัสลิน นาคไพจิตร จากภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มาบรรยายในหัวข้อเรื่อง “Formulating synbiotics for improved gut microbiome” ในวันที่ 8 มีนาคม 2562 การบรรยายครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักศึกษา และคณาจารย์เป็นอย่างมาก โดยการบรรยายได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ synbiotics คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไรกับร่างกายของเรา นอกจากนี้ ดร. มัสลิน ยังได้หารือแนวทางการทำงานวิจัยร่วมกับ ดร. สยาม ภพลือชัย หัวหน้ากลุ่มวิจัย Gut Microbiome เพื่อต่อยอดและขยายขอบข่ายของงานวิจัยในอนาคต

| writer Praifon Noppawong | อ่านข่าวทั้งหมด 320 ครั้ง