สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ประชุมร่วมสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ เตรียมความพร้อมการประชุม วทท. 45

Category: sci-ข่าวเกี่ยวกับหลักสูตร

เมื่อวันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมนางแล อาคารสำนักงานอธิการบดี (AD 1) รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ อินต๊ะถา รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ผู้บริหารและคณาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์ ดร.นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะ ในการประชุมร่วมเพื่อเตรียมความพร้อมการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 (วทท. 45) ซึ่งจะจัด ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในห้วงเดือนตุลาคม–พฤศจิกายน 2562 เพื่อร่วมเฉลิมฉลองปีที่ 20 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและเฉลิมฉลองก้าวย่างปีที่ 20 ของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์

โดยสาระสำคัญของการประชุมฯ เป็นการเตรียมความพร้อมการจัดการประชุมวิชาการ วทท. 45 การจัดค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 15 และการประชุมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 2/2562 ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้นำเสนอความพร้อมในการจัดกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรม ทั้งสถานที่จัดการประชุม ส่วนที่พักภายในมหาวิทยาลัย ระบบอำนวยความสะดวกภายในมหาวิทยาลัย และอื่น ๆ เพื่อพร้อมในการเป็นเจ้าภาพในปีหน้า ในการนี้ รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ได้นำนายกสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ และคณะเยี่ยมชมสถานที่สำหรับจัดพิธีเปิด ณ หอประชุมสมเด็จย่า (C4) และสถานที่จัดการประชุมวิชาการฯ และค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ณ อาคารเรียนอเนกประสงค์หลังใหม่และห้องประชุมคำมอกหลวง อาคาร M Square ซึ่งได้รับความสนใจและชื่นชมเรื่องความพร้อมของสถานที่จากสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ เป็นอย่างมาก

| writer Praifon Noppawong | อ่านข่าวทั้งหมด 212 ครั้ง