รศ.ดร.สุรัตน์ ละภูเขียว เดินทางไปติดตามการดำเนินงานของนักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาเคมีประยุกต์ ณ PPES lab Proteinchemistry, Proteomics & Epigenetic, Department Biomedical Sciences, University of Antwerp, Belgium

Category: sci-ข่าวเกี่ยวกับหลักสูตร

ระหว่างวันที่ 13-19 ตุลาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร. สุรัตน์ ละภูเขียว ได้เดินทางไปติดตามการดำเนินงานของนักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาเคมีประยุกต์ นายเอกนรินทร์ ปินตาธรรม ณ PPES lab Proteinchemistry, Proteomics & Epigenetic, Department Biomedical Sciences,  University of Antwerp, Belgium โดยนักศึกษาได้ทำงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์กับ Prof. Dr. Wim Vanden Berghe ภายใต้ทุนโครงการ Research & Researcher for Industry (RRI) สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) โดย รศ. ดร. สุรัตน์ ได้หารือเกี่ยวกับงานวิจัยของนายเอกนรินทร์ ตลอดทั้งได้หารือการจัดทำ MoU เพื่อแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและ University of Antwerp นอกจากนี้ รศ. ดร. สุรัตน์ ยังได้มีโอกาสเข้าศึกษาดูงานที่ Department of Pharmaceutical Sciences 2 ห้องปฏิบัติการคือ Natural Products and Food Research and Analysis (Prof. Dr. Luc Pieters) และ Medicinal Chemistry (Prof. Dr. Hans De Winter และ Prof. Dr. Pieter Van Der Veken) และ Department of Veterinary Sciences 1 ห้องปฏิบัติการ คือ Cell Biology and Histology (Prof. Dr. Winnok De Vos)  

| writer Praifon Noppawong | อ่านข่าวทั้งหมด 310 ครั้ง