หลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพจัดบรรยายพิเศษหัวข้อ Biosciences and Biotechnology: The Key Success in Disruptive Era เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา

Category: sci-ข่าวเกี่ยวกับหลักสูตร

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 หลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และ CEO เมืองนวัตกรรมอาหาร (FoodInnopolis) มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Biosciences and Biotechnology: The Key Success in Disruptive Era” ณ ห้องบรรยาย E3B-204 โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจในการเรียน รวมถึงเป็นการเพิ่มศักยภาพและความรอบรู้ให้กับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้นปีที่ 1-4 และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้เข้าใจความสำคัญของการเรียนวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพซึ่งเป็นพื้นฐานของเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bioeconomy) ที่ใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยมีอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมกว่า 75 คน

| writer Praifon Noppawong | อ่านข่าวทั้งหมด 230 ครั้ง