บรรยายพิเศษ โดย วิทยากรพิเศษ ดร.ฉัตรชัย ธนาฤดี ในหัวข้อ 'Critical Thinking and Creative Thinking'

Category: sci-ข่าวเกี่ยวกับหลักสูตร

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพได้มีโอกาสรับฟังการสอนพิเศษ โดย วิทยากรพิเศษ ดร.ฉัตรชัย ธนาฤดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (CEO) บริษัท เจพี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในหัวข้อ “Critical Thinking and Creative Thinking” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา Creative Thinking and STEM Education ของหลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งนักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้และร่วมกับการทำกิจกรรม และฝึกการคิดอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งจะทำให้นักศึกษามีความกล้าคิด กล้าที่จะลองทำตามความคิดเห็นอย่างมีเหตุมีผล ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาสามารถนำมาปรับใช้เพื่อการเรียน และการประกอบอาชีพในอนาคตได้

| writer Praifon Noppawong | อ่านข่าวทั้งหมด 217 ครั้ง