การจัดเตรียมโครงการบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ 2562

Category: sci-ข่าวเกี่ยวกับหลักสูตร

อาจารย์ณัฐวุฒิ ยอดสุวรรณ หัวหน้าคณะทำงานบริการวิชาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ แจ้งว่า ตามที่สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ได้จัดทำข้อเสนอโครงการบริการวิชาการจำนวน 6 โครงการ เสนอศูนย์บริการวิชาการเพื่อพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการระดับมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ไปนั้น ที่ประชุมมีมติอนุมัติทั้ง 6 โครงการ ประกอบด้วย 

โครงการจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 โครงการ ได้แก่

 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปีที่ 4 

โครงการไม่จัดเก็บรายได้ จำนวน 5 โครงการ

1. โครงการทำไซรัปสัปปะรด (สำหรับชุมชนท่าสุด)

2. โครงการสมุนไพรดองไซรัปสัปปะรด

3. โครงการคลินิกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

4. โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสำหรับชุมชนด้วยเทคนิคชาวบ้าน

5.โครงการวิทยาศาสตร์สัญจร ปีที่ 5

 

ซึ่งทั้ง 6 โครงการจะได้มีการประกาศรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการเร็ว ๆ นี้

นอกจากนี้อาจารย์ณัฐวุฒิยังแจ้งเพิ่มเติมว่า นอกจากโครงการบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ 2562 แล้ว ขณะนี้ทางสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ยังได้เตรียมจัดทำข้อเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพครู ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ หรือ คูปองครู ซึ่งจะได้นำเสนอศูนย์บริการวิชาการและสถาบันคุรุพัฒนา ต่อไป

| writer Praifon Noppawong | อ่านข่าวทั้งหมด 143 ครั้ง