ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อรวรรณ สุวรรณทอง อาจารย์ประจำสาขาเคมีประยุกต์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มฟล. เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 5 นักวิจัยสตรีผู้ได้รับทุน “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” (For Women in Science) ประจำปี 2564 โดย ลอรีอัล ประเทศไทย

Category: sci-ข่าวความภาคภูมิใจ

Congratulations to Asst.Prof.Dr.Orawan Suwantong
#APCMFUPride #SCIMFU
For Women in Science "เพราะโลกต้องการวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ต้องการผู้หญิง"
.
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อรวรรณ สุวรรณทอง อาจารย์ประจำสาขาเคมีประยุกต์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มฟล. เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 5 นักวิจัยสตรีผู้ได้รับทุน “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” (For Women in Science) ประจำปี 2564 โดย ลอรีอัล ประเทศไทย
ผศ.ดร.อรวรรณ ได้ทำงานวิจัยเกี่ยวกับพอลิเมอร์ชีวภาพในการพัฒนาวัสดุทางการแพทย์ มาอย่างต่อเนื่อง และตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานมาแล้ว กว่า 50 เรื่อง โดยผลงานที่ได้รับทุนจากลอรีอัล ประเทศไทย ในครั้งนี้ เป็นงานวิจัยหัวข้อ “การพัฒนาวัสดุปิดแผลฟองน้ำเซลลูโลสที่มีสารประกอบเชิงซ้อนของเคอร์คิวมินและไคโตซานสําหรับรักษาบาดแผลเรื้อรัง”
.
โครงการทุนวิจัยลอรีอัล “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” หรือ For Women in Science ริเริ่มขึ้นในปี 2540 โดย มูลนิธิลอรีอัล ด้วยความร่วมมือจากยูเนสโก แต่ละปีได้สนับสนุนนักวิจัยสตรีรุ่นใหม่มากกว่า 250 ท่าน ในโครงการระดับประเทศและระดับภูมิภาคทั่วโลก และได้มอบทุนเกียรติยศนานาชาติแก่นักวิจัยสตรีระดับ Laureates ไปแล้วกว่า 100 ท่าน โดยในประเทศไทย โครงการทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” มอบทุนวิจัยทุนละ 250,000 บาท ให้กับนักวิจัยสตรีที่มีอายุระหว่าง 25 – 40 ปี ใน 2 สาขา ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ลอรีอัล ประเทศไทย ได้ดำเนินงานโครงการมาเป็นปีที่ 19 โดยมีนักวิจัยสตรีไทยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการนี้รวมแล้วทั้งสิ้น 76 ท่าน จาก 20 สถาบัน
.
อ่านข่าวเพิ่มเติมที่
www.mfu.ac.th/.../news.../detail/News/12057.html...

| writer Praifon Noppawong | อ่านข่าวทั้งหมด 212 ครั้ง