ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพิชามญชุ์ ศรีสวัสดิ์ ได้รับทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Category: sci-ข่าวความภาคภูมิใจ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพิชามญชุ์ ศรีสวัสดิ์ ได้รับทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่จัดสรรให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐประจําปี 2563 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) ให้ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก สาขาชีววิทยา ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุน เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป

| writer Praifon Noppawong | อ่านข่าวทั้งหมด 248 ครั้ง