ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และใบประกาศเกียรติคุณ แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หมวดหมู่ข่าว: sci-ข่าวความภาคภูมิใจ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และใบประกาศเกียรติคุณ เนื่องในโอกาสครบรอบ 24 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
1. ใบประกาศเกียรติคุณ พนักงานดีเด่น สายวิชาการ
 รองศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ สุวรรณทอง สํานักวิชาวิทยาศาสตร์
2. ใบประกาศเกียรติคุณ ผู้สร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัย ได้แก่
- กลุ่มวิจัยพัฒนากาแฟคุณภาพ Cofee Quality Research group (CQR)
- ศูนย์วิจัยระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อประเทศไทยปลอดขยะ (CEWT)
- นายอรรถพล ตลึงจิตร (ศิษย์เก่า) สํานักวิชาวิทยาศาสตร์
ขอแสดงความยินดี กับผู้ได้รับรางวัลทุกท่านค่ะ
#SciPride
ภาพจาก: MFU TODAY

| ผู้เขียนข่าว Praifon Noppawong | อ่านข่าวทั้งหมด 53 ครั้ง