ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิระประภา มหานิล ที่ได้รับการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์

หมวดหมู่ข่าว: sci-ข่าวความภาคภูมิใจ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิระประภา มหานิล อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพืชศาสตร์ (Plants Sciences) อนุสาขาวิชาการจัดการการผลิตพืช (Plant Production Management)
ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2563

| ผู้เขียนข่าว Praifon Noppawong | อ่านข่าวทั้งหมด 118 ครั้ง